Pravidla nakládání s osobními údaji
Vibemont, s.r.o.

se sídlem Brněnská 58, 674 01 Kožichovice, IČ 10776427 (dále jen „provozovatel)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Provozovatel při zpracování osobních údajů (dále jen „OÚ“) postupuje v souladu s následujícími právními předpisy:
  • a) Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.,
  • b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“)
  • c) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, případně v souladu s dalšími právními předpisy
 2. Provozovatel webových stránek www.vibemont.cz jakožto správce OÚ tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování OÚ, včetně rozsahu práv Účastníka souvisejících se zpracováním jeho OÚ.
 3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu OÚ.

II. ÚČELY A DOBY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Provozovatel zpracovává OÚ pro následující účely:
  • a) plnění smlouvy, případně jiného závazku, a poskytování služeb: OÚ budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Účastníkem, a to za účelem uzavření smlouvy, jakož i po dobu trvání smluvního vztahu;
  • b) splnění právní povinnosti (zejména účetní, daňové a archivační, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudům apod.); daňový doklad bude uchován 10 let od ukončení smlouvy: Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů budou OÚ dále zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Účastníkem; V případě nezávazné poptávky před webové stránky budou OÚ uchovány po dobu 1 roku.

III. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ

 1. Pokud Účastník neposkytne své OÚ, není možné uzavřít smlouvu s Provozovatelem a/nebo mu poskytnout služby z ní vyplývající. OÚ jsou v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby či produktu Provozovatele.
 2. Po uplynutí lhůt uvedených v článku II. Provozovatel OÚ vymaže, skartuje nebo anonymizuje.
 3. Účastník je povinen Provozovateli poskytnout pouze pravdivé a přesné OÚ. Za správnost, přesnost a pravdivost poskytnutých OÚ je zodpovědný Účastník. Provozovatel za správnost poskytnutých údajů nenese odpovědnost.
 4. Provozovatel vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování OÚ.
 5. Provozovatel je oprávněn předat OÚ Účastníka třetím osobám, a to za následujícími účely: externí účetní kanceláři za účelem zpracování účetní a daňové evidence.
 6. Pro lepší cílení reklamy a propagace webu www.vibemont.cz využívá cookies údaje o návštěvě webových stránek a další aktivitě na webových stránkách. Zpracování je možné pouze na základě Vašeho souhlasu s používáním příslušných cookies. I tento souhlas je zcela dobrovolný. Zpravidla na základě uvedených dat získává provozovatel statistiky, analýzy a reporty o chování uživatelů webových stránek. Na jejich základě je pak možné lépe zacílit reklamu nebo přizpůsobit obsah webových stránek tomu, co Vás skutečně zajímá a co hledáte, nebo co zajímá obecně větší skupinu uživatelů. V tomto případě je zpracování osobních údajů zpravidla automatizované.

IV. PRÁVA ÚČASTNÍKA SOUVISEJÍCÍ SE ZPRACOVÁVÁNÍM

 1. Práva Účastníka v souvislosti s ochranou osobních údajů:
  • a) požadovat od Provozovatele výpis OÚ dle čl. 15 GDPR
  • b) na opravu poskytnutých OÚ dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
  • c) na výmaz poskytnutých OÚ dle čl. 17 GDPR;
  • d) na omezení zpracování OÚ;
  • e) podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů;
  • f) právo na přenos OÚ na jiného správce dle čl. 20 GDPR
  • g) právo vznést námitku proti zpracování OÚ dle čl. 21 GDPR
 2. Účastník může svá práva podle odst. 1 tohoto článku uplatnit žádostí na adrese info@vibemont.
 3. V případě, že by se Účastník domníval, že Provozovatel provádí zpracování jeho OÚ, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li OÚ nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  • a) požádat Provozovatele o vysvětlení, a to e-mailem na adresu info@vibemont.cz
  • b) vznést námitku proti zpracování a požadovat e-mailem zaslaným na adresu info@vibemont.cz, aby Provozovatel zajistil odstranění takto vzniklého stavu (např. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací OÚ). Provozovatel o námitce neprodleně rozhodne a informuje Účastníka. Nevyhoví-li Provozovatel námitce, má Účastník právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Účastníka obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
 4. Uplatní-li Účastník právo dle tohoto článku, je Provozovatel povinen odpovědět do 30 dní od obdržení žádosti Provozovatelem.
 5. Pokud Účastník uplatní některé z práv z článku IV., odstavec 1, má Provozovatel právo žádat prokázání totožnosti Účastníka. Žádost o přístup k osobním údajům tak musí být zaslána z emailové adresy žadatele. Bude-li žádost podána jinou formou, či z jiné emailové adresy, má Provozovatel právo požadovat dodatečné ověření formou odpovědi na ověřovací e-mail. V případě, kdy žadatel neprokáže svou totožnost do 14 dnů od zaslání ověřovacího e-mailu, nebude jeho žádost na uplatnění práv z článku IV., odstavec 1 přijata.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním OÚ se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Účastníkem a Provozovatelem jsou příslušné české soudy.
 2. Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu OÚ (www.uoou.cz).
 3. Správce prohlašuje, že přijal vhodná technická i organizační opatření k zabezpečení OÚ.
 4. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi uveřejní na tomto webu.
 5. Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem 12. 5. 2021

Proč? Jak? Za kolik?

Zavolejte nám 722 753 886, nebo napište info@vibemont.cz a my se vám ozveme do 24 hodin. Společně probereme všechny vaše otázky a doporučíme vám nejvhodnější produkt nebo službu pro Vaši stavbu.
Nezávazná konzultace je u nás zdarma.
  O jaký typ produktu nebo služby máte zájem?  Ostatní produkty

  úpravny vody | fotovoltaika | klimatizace | rekuperace
  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram